Ukoliko stranac želi ući u BiH mora imati 150 KM po danu boravka

Region

Ukoliko stranac želi ući u BiH mora imati 150 KM po danu boravka

Kako je priopćeno iz Vijeća ministara, najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati kod ulaska u Bosnu i Hercegovinu za 2023. godinu je 150 KM za svaki dan namjeravanog boravka u BiH, ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti.

Stranac je svako lice koje nema državljanstvo BiH ali je državljanin neke druge države prema njenim propisima, kao i lice bez državljanstva ijedne države. Pored važećeg pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu ako ispunjava uslove iz člana 19. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Putna isprava sa kojom stranac može ući u BiH je važeći pasoš ili drugi putni identifikacioni dokument koji je izdao strani nadležni organ vlasti i koji BiH priznaje, te važeća lična karta ili drugi lični identifikacioni dokument s fotografijom koji se može koristiti za prelazak državne granice, a priznat je međunarodnim ugovorom čija je BiH ugovorna strana, kao i putna isprava izdana strancu u BiH.

Stranac može ulaziti u BiH s važećom putnom ispravom u koju je unesena viza ili odobrenje boravka, ako Zakonom o strancima ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Od obaveze pribavljanja vize za ulazak u BiH izuzeti su stranci državljani država iz člana 2. Odluke o vizama i člana 4. Odluke o vizama.

Državljani slijedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska, osim s putnom ispravom i s valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

-države članice Europske Unije,
-države potpisnice Šengenskog sporazuma i
-Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Posjedovanje sredstava dokazuje se na način propisan Zakonom o stranacima.

Najmanji iznos sredstava potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca je 150,00 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.

Obaveza stranca je da, na zahtjev policijskog službenika Granične policije BiH na graničnom prjelazu, predoči dokaze o posjedovanju finansijskih sredstava u iznosu od 150,00 KM za svaki dan boravka u BiH. Finansijska sredstva mogu biti u gotovom novcu ili vidovima bezgotovinskog plaćanja, prihvaćenim od bankarskog sistema BiH, koja nedvojbeno ukazuju da mogu poslužiti kao osnova za izdržavanje stranca u BiH.

Posjedovanje sredstava za izdržavanje stranca koji u BiH ulazi sa vizom ili je državljanin zemlje bezviznog režima, kao i razlog ulaska i boravka stranca u BiH može se dokazivati i pozivnim pismomIzvor: Crna Hronika